Personal tools
You are here: Home Members Bulgaria Institute for Bulgarian Language Bulgarian Academy of Sciences български

български

Институт за български език

Държава, към която принадлежи институцията

България

Дата на основаване

1942

Вид институция

Научноизследователски институт

Организация, към която принадлежи институцията

Българска академия на науките

Език, с който се занимава институцията

Български

Описание на целите, задачи и основните дейности на институцията

Институтът за български език е научен център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, на историята му, на диалектното многообразие в него и на връзката му с други езици. Мисията на Института са фундаменталните, научноприложните и експертните изследвания на българския език и определянето на националната езикова политика. Публикуваните от Института речници и граматики имат характер на официални нормативни документи. Приоритетните области в научните изследвания на Института за български език са: теоретичните езиковедски изследвания; академичните речници на българския език; електронните езикови ресурси и програми за тяхната обработка; езиковата култура; езиковото културноисторическо наследство на българите; изворите за историята на българския език. Институтът за български език извършва различни услуги за институциите и гражданите.

Отговорно лице

Проф. Светла Коева (директор)

Брой персонал

75

Периодични издания

Списание „Български език“

Списание „Балканско езикознание“

„Известия на Института за български език“ (годишник)

Адрес на институцията

България, София 1113, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17

http://ibl.bas.bg/

Езици, на които институцията може да общува активно

Български, руски, английски

Езици, на които можете да изпращате информация на институцията

Български, руски, английски, всички славянски езици

Document Actions