Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Lisbon Resolution Svenska

Svenska

LISSABONDEKLARATIONEN OM SPRÅKBRUK INOM HANDEL OCH NÄRINGSLIV I EUROPA

 

European Federation of National Institutions for Language (Efnil)

 

LISSABONDEKLARATIONEN

OM SPRÅKBRUK INOM HANDEL OCH NÄRINGSLIV I EUROPA

 

antagen av Efnils  generalförsamling i Lissabon den 14 november 2008

 

  1. Samarbetsorganisationen för språkråd i EU-stater, Efnil (European Federation of National Institutets of Language), vill framhålla att språklig kompetens och kommunikationsfärdigheter är allt viktigare nyckelfaktorer i Europa och världen i övrigt.

 

  1. Efnil manar till ökad samverkan mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater för att utveckla strategier för att möta denna utmaning. Dessa strategier bör innefatta följande:

        att väcka medvetenhet om språk och språkfärdigheter som viktiga faktorer för framgång eller misslyckande inom affärsområdet

        att uppmuntra och finansiera utvecklandet av verktyg för språkbehandling och språkinlärning inom affärsområdet

        att uppmuntra och finansiera utvecklandet av specifika undervisningsprogram för en effektiv användning av språk inom affärsområdet, varvid speciellt mindre använda språk bör gynnas

        att stödja forskning, i synnerhet om faktorer som avgör hur språk och språkfärdigheter bidrar till den värdeskapande processen.

  1. Vid uppställande av riktlinjer och metoder bör man ge akt på vikten av:

        kunskaper i nationella språk som nyckelfaktorer när det gäller affärskommunikation (och inte bara kunskaper i främmande språk)

        alla europeiska språk som lokaliseringsinstrument (och inte bara de större)

        språken på utländska marknaden utanför Europa, och samtidigt uppmuntra till att icke-europeisk handel skall ge motsvarande uppmärksamhet till europeiska språk

        språkkompetensen hos invandrad arbetskraft

        bransch- och fackspecifik språkkompetens som en väsentlig del i yrkesutbildning

        översättning (både mänsklig och automatiserad) och terminologiarbete som en oumbärlig hjälp vid lokalisering och anpassning till utländska marknader och kunderna där.

  1. Efnil uppmanar Europeiska kommissionen att inrätta en europeisk informations- och dokumentationstjänst för såväl företag som myndigheter och att främja goda förebilder.
  2. Enligt Efnil bör frågan om språkanvändning inom näringslivet inte enbart ses utifrån ett frihandelsperspektiv utan också utifrån ett konsumenträtts- och arbetsrättsperspektiv, för att på så sätt ta hänsyn till sociala förhållanden såsom lika möjligheter, faran för social diskriminering gentemot medborgare med lägre utbildning och effektiv spridning av information. Därför uppmanar Efnil Europeiska unionen att erbjuda fler möjligheter för medlemsstaterna att stödja staternas egna språk i syfte att garantera tillräcklig social jämlikhet.
  3. Efnil erbjuder sin expertis som hjälp för att utveckla och övervaka åtgärder på detta område och för att säkerställa att nationella och regionala omständigheter vederbörligen beaktas

 

Document Actions