Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Lisbon Resolution Suomeksi

Suomeksi

LISSABONIN JULKILAUSUMA YRITYSTEN JA KAUPAN KIELENKÄYTÖSTÄ EUROOPASSA

 

Euroopan kansallisten kielentutkimuslaitosten yhteistyöelin (EFNIL)

 

LISSABONIN JULKILAUSUMA

YRITYSTEN JA KAUPAN KIELENKÄYTÖSTÄ EUROOPASSA

 

hyväksytty EFNILin yleiskokouksessa 14. marraskuuta 2008

 

1.      Euroopan kansallisten kielentutkimuslaitosten yhteistyöelin (EFNIL) toteaa, että kielellinen kompetenssi ja kielitaito ovat enenevässä määrin liiketoiminnan ja kaupan avaintekijöitä Euroopassa ja maailmassa.

2.      EFNIL kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita laajempaan keskinäiseen yhteistyöhön niiden toimintatapojen kehittämisessä, jotka vastaavat tähän haasteeseen. Näitä toimenpiteitä tulisi edistää ainakin seuraavin tavoin:

·         parantamalla tietoisuutta kielten ja kielitaidon tärkeydestä yritysten toimintaympäristön menestysten tai epäonnistumisten tekijänä;

·         edistämällä ja rahoittamalla kielen prosessoinnin ja kielenoppimisen välineiden kehittämistä liiketoimintaympäristössä;

·         edistämällä ja rahoittamalla erityisten oppimisohjelmien kehittämistä, jotta kieliä käytettäisiin tehokkaasti liiketoiminnassa, erityisesti suosimalla vähemmän käytettyjä kieliä;

·         tukemalla tieteellistä tutkimusta, erityisesti niitä tekijöitä, jotka määrittelevät, kuinka kielet ja kielitaito vaikuttavat lisäarvon muodostumiseen.

3.      Kielipoliittisessa toiminnassa tulisi kiinnittää asianmukaista huomiota seuraavien seikkojen tärkeyteen:

·         kansalliskielten hallinta avaintekijänä liike-elämän viestinnässä (ei vain vieraiden kielten hallinta);

·         kaikki Euroopan kielet kotouttamisen instrumentteina (ei vain suurimmat kielet);

·         ei-eurooppalaiset kielet, kannustaen myös vastavuoroisuuteen, so. että ei-eurooppalaisen liike-elämän tulisi osoittaa vastaavaa huomiota Euroopan kieliä kohtaan;

·         vierastyöläisten kielitaito;

·         ala- ja tehtäväkohtainen (vieraan) kielen kompetenssi ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen integroivana osana;

·         kääntäminen, konekääntäminen ja termistötyö kotouttamisen ja vieraisiin markkinoihin ja niiden asiakkaisiin sopeuttamisen välttämättömänä apuna.

4.      EFNIL kehottaa Euroopan komissiota luomaan Euroopan laajuista informaatio- ja dokumentaatiopalvelua sekä yrityksille että julkiselle hallinnolle ja edistämään parhaita käytänteitä.

5.      EFNILin näkemyksen mukaan liike-elämän kielenkäyttöä ei pitäisi tarkastella yksinomaan vapaan kaupankäynnin näkökulmasta, vaan se tulisi nähdä myös asiakkaiden ja työntekijöiden oikeuksien näkökulmasta, ottaen siten huomioon sosiaaliset seikat, kuten yhtäläiset mahdollisuudet, vähemmän koulutettujen kansalaisten sosiaalisen syrjinnän uhan ja tiedon tehokkaan levittämisen. Siksi EFNIL vetoaa Euroopan unioniin, että se tarjoaa jäsenvaltioilleen enemmän mahdollisuuksia siihen, että jäsenvaltiot voisivat säädellä omien kieltensä suosimista ja siten taata riittävän sosiaalisen tasa-arvon.

6.      EFNIL tarjoaa asiantuntemuksensa poliittisten toimijoiden tueksi kehitettäessä ja arvioitaessa tämän kentän toimia ja varmistaakseen, että kansalliset ja alueelliset olot ja erikoispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon.

Document Actions