Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Lisbon Resolution Slovenščina

Slovenščina

Lizbonska resolucija o rabi jezikov v poslovanju in trgovanju po Evropi

 

 

Lizbonska resolucija

o rabi jezikov v poslovanju in trgovanju po Evropi,

 

sprejeta na občnem zboru EFNIL-a 14. novembra 2008

 

1. Evropska zveza državnih jezikovnih ustanov (EFNIL) se zaveda, da so jezikovna zmožnost in sporazumevalne spretnosti čedalje pomembnejši dejavniki za poslovanje in trgovanje po Evropi in svetu.

2. EFNIL priporoča večje sodelovanje med Evropsko zvezo in državami članicami pri razvijanju politik, ki odgovarjajo na ta izziv. Vključevati bi moralo naslednje glavne dejavnosti:

– večanje zavesti o pomenu jezikov in jezikovnih spretnosti kot dejavnikov za uspeh ali neuspeh v poslovnem okolju;

– spodbujanje in financiranje razvoja orodij za obravnavanje in učenje jezikov v poslovnem okolju;

– spodbujanje in financiranje razvoja posebnih učnih programov za učinkovito rabo jezikov v poslovanju, s posebnim poudarkom na manj uporabljanih jezikih;

– podpiranje znanstvenih raziskav, posebno o tistih dejavnikih, ki vplivajo na to, kako jeziki in jezikovne spretnosti pripomorejo k ustvarjanju dodane vrednosti.

3. Pri političnih dejavnostih in ukrepih naj se namenja ustrezna pozornost pomembnosti naslednjega:

– spretnosti v državnem oziroma domačem jeziku (in ne samo spretnosti v tujih jezikih) so ključni dejavnik pri poslovnem sporazumevanju;

– vsi evropski jeziki (ne samo največji) so sredstva za lokalizacijo – prilagajanje določenemu kulturnemu okolju;

– jeziki zunajevropskih tujih trgov spodbujajo tudi vzajemnost, tako da bi moralo neevropsko poslovanje nameniti primerljivo pozornost evropskim jezikom;

– jezikovne zmožnosti gostujočih delavcev;

– tujejezične zmožnosti za posebna področja in naloge kot sestavine strokovnega šolanja in izobraževanja;

– prevajanje (človeško in strojno) ter terminološko delo kot nenadomestljiva pomoč za lokalizacijo in prilagajanje tujim trgom in tamkajšnjim strankam.

4. EFNIL priporoča Evropski komisiji, da ustanovi vseevropsko službo za informiranje,  dokumentiranje in promocijo dobrih jezikovnih praks, namenjeno tako podjetjem kot tudi javni upravi.

5. EFNIL meni, da se o jezikovni rabi v poslovanju ne bi smelo razmišljati izključno iz zornega kota proste trgovine, temveč tudi iz zornega kota uporabnikovih in delavčevih pravic; to bi omogočilo družbene premisleke o enakih priložnostih, nevarnosti družbene diskriminacije manj izobraženih državljanov in učinkovitem širjenju informacij. EFNIL zato poziva Evropsko zvezo, naj državam članicam ponudi več priložnosti, da bodo lahko ukrepale v prid lastnih jezikov in zagotovile zadostno družbeno enakopravnost.

6. EFNIL ponuja svoje strokovno znanje v pomoč snovalcem politike pri razvoju in spremljanju programov na tem področju ter pri zagotavljanju ustreznega upoštevanja narodnih in območnih razmer in občutljivih posebnosti.

 

Document Actions