Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Lisbon Resolution Slovenčina

Slovenčina

LISABONSKÁ REZOLÚCIA O POUŽÍVANÍ JAZYKA V HOSPODÁRSTVE V EURÓPE

 

Európska federácia národných jazykových inštitúcií (EFNIL)

 

LISABONSKÁ REZOLÚCIA

O POUŽÍVANÍ JAZYKA V HOSPODÁRSTVE V EURÓPE

 

prijatá na generálnom zhromaždení EFNILu 14. novembra 2008

 

1.       Európska federácia národných jazykových inštitúcií (EFNIL) je presvedčená, že jazyková kompetencia a komunikačné zručnosti sa stávajú čoraz kľúčovejšími faktormi pre obchod a podnikanie v Európe i vo svete.

2.      EFNIL kladie dôraz na užšiu spoluprácu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi  pri uskutočňovaní politíckých krokov týkajúcich sa tejto výzvy. Do uvedenej oblasti obchodnej sféry by mohli patriť tieto ciele:

·         lepšie spoznať význam jazykov a jazykových zručností ako činiteľov ovplyvňujúcich úspech alebo neúspech v obchodnom prostredí;

·         podporovať a financovať šírenie pomôcok na jazykovú prípravu a jazykovú výučbu v obchodnom prostredí;

·         podporovať a financovať rozvoj špeciálnych vyučovacích programov na efektívnu jazykovú prípravu v obchodnom styku s osobitným dôrazom na menej používané jazyky;

·         podporovať vedecký výskum predovšetkým tých faktorov, ktoré podmieňujú prínos jazykov a jazykových zručností pri procesoch tvorenia hodnôt.

3.      Jazykovopolitické akcie a opatrenia by mali venovať pozornosť predovšetkým:

·         ovládaniu príslušných národných jazykov (nielen cudzích jazykov) ako kľúčových predpokladov v obchodnej komunikácii;

·         všetkým európskym jazykom (nielen významnejším) ako prostriedkom lokalizácie (užitočným v istých lokalitách)

·         jazykom mimoeurópskych trhov stimulujúc takto reciprocitu s cieľom, aby podobnú pozornosť venovali aj mimoeurópski obchodní partneri európskym jazykom;

·         jazykovej zdatnostii migrantských zamestnancov;

·         regionálnej a  špecifickej (cudzo)jazyčnej kompetencii ako integrálnej súčasti profesného vzdelávania;

·         humánnemu a strojovému prekladaniu terminológie ako nevyhnutnej pomoci pri lokalizácii a prispôsobovaní sa cudzím trhom a ich klientom.

4.      EFNIL nabáda Európsku komisiu, aby založila celoeurópsku informačnú a dokumentačnú službu, ktorú by mohli využívať firmy a verejná správa, a aby zabezpečila jej čo najlepšie využívanie v praxi.

5.      EFNIL je tej mienky, že na používanie jazyka v hospodárstve by sa nemalo hľadieť výlučne z hľadiska voľného obchodu, ale dôležité je aj hľadisko práv spotrebiteľov  a zamestnancov, lebo tak sa  zapoja aj sociálne aspekty ako rovnosť šancí, ktorých porušenie hrozí najmä pri skupine menej vzdelaných občanov. Tiež by sa malo prihliadať na vhodný spôsob šírenia informací.  Preto EFNIL apeluje na Európsku úniu, aby poskytovala viac možností členským štátom v otázke regulovania svojich vlastných jazykov s cieľom zabezpečiť adekvátnu sociálnu rovnosť.

6.      EFNIL ponúka svoje expertízy na podporu politických rozhodovateľov pri tvorbe a monitorovaní opatrení v tejto oblasti, pričom je dôležité, aby sa v dostatočnej miere brali do úvahy národné i regionálne okolnosti a špecifiká.

Document Actions