Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Lisbon Resolution Polski

Polski

Rezolucja lizbońska w sprawie używania języka w biznesie i handlu w Europie

 

Europejska Federacja Narodowych Instytucji na rzecz Języka (EFNIL)

 

Rezolucja lizbońska

w sprawie używania języka w biznesie i handlu w Europie

 

1) Europejska Federacja Narodowych Instytucji na rzecz Języka (EFNIL) uznaje, że kompetencja językowa i sprawność w komunikowaniu się w coraz większym stopniu stają się czynnikami zasadniczymi dla biznesu i handlu w Europie.

 

2) EFNIL wzywa do ściślejszej współpracy między Unią Europejską a krajami członkowskimi UE w kształtowaniu zasad postępowania odpowiadających temu wyzwaniu. Zasady te powinny uwzględniać następujące działania:

            • rozbudzać świadomość ważności języków i sprawności językowej jako czynników sukcesu lub porażki w otoczeniu biznesowym;

            • zachęcać do finansowania i doskonalenia narzędzi przetwarzania języka i uczenia się języków w środowisku biznesowym;

            • zachęcać do finansowania i doskonalenia właściwych programów nauki skutecznego używania języków w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem języków mniej używanych;

            • wspierać badania naukowe zwłaszcza nad czynnikami, które decydują o tym, jak języki i sprawności językowe uczestniczą w procesie tworzenia wartości.

 

3)    Zasady i środki działania powinny zwracać należytą uwagę na ważność:

            • sprawności używania języka narodowego (a nie tylko języka obcego) jako kluczowego czynnika komunikacji biznesowej;

            • wszystkich (a nie tylko większych) języków europejskich jako narzędzi lokalności;

            • języków z obcych rynków spoza Europy, powodujących na zasadzie wzajemności porównywalne uwzględnianie języków europejskich przez pozaeuropejski biznes;

            • kompetencji językowej gastarbeiterów;

            • znajomości  języka  (obcego) stosownej do dziedziny i zadań  jako integralnej części zawodowego szkolenia i kształcenia;

            • przekładu (tak osobowego, jak i automatycznego) oraz pracy nad terminologią jako niezbędnej pomocy w lokalizacji i dostosowaniu do zagranicznych rynków i ich klientów.

 

4)   EFNIL wzywa Komisję Europejską do powołania ogólnoeuropejskich służb informacji i dokumentacji dla przedsiębiorstw i administracji publicznej, a także do popierania najlepszych rozwiązań praktycznych..

 

5)  Zdaniem EFNIL-u kwestia używania języka w biznesie nie powinna być rozpatrywana wyłącznie z punktu widzenia wolnego handlu, ale także z perspektywy praw konsumentów i pracowników, tak by umożliwić społeczne rozważania takich tematów, jak równe szanse, niebezpieczeństwo społecznej dyskryminacji mniej wykształconych obywateli czy skuteczne rozpowszechnienie informacji. Stąd EFNIL wzywa Unię Europejską, by stworzyła państwom członkowskim większe możliwości regulacji na rzecz ich własnego języka(ków) w celu zagwarantowania dostatecznej równości społecznej.

 

6) EFNIL oferuje swoje doświadczenie, by wesprzeć polityków w rozwijaniu i monitorowaniu takich zasad działania w tej dziedzinie, by zapewniały, że narodowe i regionalne uwarunkowania i uczucia są należycie uwzględnione.

 

 

.

             

Document Actions