Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Lisbon Resolution Norsk

Norsk

LISBOARESOLUSJONEN OM SPRÅKBRUK I HANDEL OG NÆRINGSLIV I EUROPA

 

Den europeiske sammenslutning av europeiske språkinstitutter (Efnil)

 

LISBOARESOLUSJONEN

OM SPRÅKBRUK I HANDEL OG NÆRINGSLIV I EUROPA

 

vedtatt av Efnils  generalforsamling 14. november 2008

 

1.      Den europeiske sammenslutning av europeiske språkinstitutter, Efnil (European Federation of National Institutions for Language) er av den oppfatning at språklig kompetanse og evnen til å kommunisere blir stadig viktigere nøkkelfaktorer i Europa og verden for øvrig. 

 

2.      Efnil oppmuntrer til økt samarbeid mellom den Europeiske union og dens medlemsstater for å utvikle strategier for å møte denne utfordringen. Strategiene bør omfatte følgende tiltak:

·        å øke bevisstheten om språk og språkferdigheter som viktige faktorer for å lykkes eller mislykkes i næringslivet

·        å oppmuntre til og finansiere utvikling av verktøy for språkbehandling og språkinnlæring i næringslivet

·        å oppmuntre til og finansiere utvikling av spesifikke undervisningsprogram for  effektiv anvendelse av språk i næringslivet, der spesielt mindre anvendte språk bør støttes

·        å støtte forskning, særlig når det gjelder slike forhold som avgjør hvordan språk og språkferdigheter bidrar til den verdiskapende prosessen

3.      Når det gjelder retningslinjer og metoder, bør det legges vekt på

·        kunnskaper i nasjonale språk som nøkkelfaktorer når det gjelder forretningsspråk (og ikke bare kunnskaper i fremmedspråk)

·        alle europeiske språk som lokaliseringsinstrument (og ikke bare de større)

·        språkene på utenlandske markeder utenfor Europa og stimulering til gjensidighet, det vil si oppmuntre til at det i ikke-europeisk handel gis samme oppmerksomhet til europeiske språk

·        språkkompetansen til innvandrerarbeidere

·        bransje- og fagspesifikk språkkompetanse som en vesentlig del av yrkesutdannelsen

·        oversettelse (både menneskelig og automatisert) og terminologiarbeid som en uunnværlig hjelp ved lokalisering og tilpassing til utenlandske markeder og kunder

4.      Efnil henstiller til Europakommisjonen å opprette en europeisk informasjons- og dokumentasjonstjeneste for både firmaer og myndigheter og fremme gode forbilder.

5.      Efnil mener spørsmålet om språkanvendelse innen næringslivet ikke bare må ses ut fra et frihandelsperspektiv, men også ut fra et forbruker- og arbeidsrettperspektiv, for på den måten å kunne ta hensyn til sosiale forhold som like muligheter, faren for sosial diskriminering mot borgere med lavere utdannelse og effektiv spredning av informasjon. Efnil henstiller derfor til Den europeiske union å tilby medlemslandene bedre muligheter for å støtte egne språk, for dermed å kunne garantere tilstrekkelig sosial likhet.

6.      Efnil tilbyr sin ekspertise som hjelp til å utvikle og overvåke tiltak på dette området og for å sikre at nasjonale og regionale forhold blir tatt tilstrekkelig hensyn til.

 

Document Actions