Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Lisbon Resolution Latviešu valoda

Latviešu valoda

LISABONAS REZOLŪCIJA PAR VALODU LIETOŠANU UZŅĒMĒJDARBĪBĀ UN KOMERCDARBĪBĀ EIROPĀ

 

  

Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācija (EFNIL)

LISABONAS REZOLŪCIJA

PAR VALODU LIETOŠANU UZŅĒMĒJDARBĪBĀ UN KOMERCDARBĪBĀ EIROPĀ

Pieņemta EFNIL Ģenerālajā asamblejā 2008. gada 14. novembrī

 

 

1.      Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācija (EFNIL) apstiprina, ka valodu zināšanas un komunikācijas prasme kļūst par aizvien izšķirīgāku faktoru uzņēmējdarbībā un komercdarbībā gan Eiropā, gan visā pasaulē.

2.      EFNIL rosina aizvien plašāku sadarbību gan Eiropas Savienībā, gan starp tās dalībvalstīm rīcībpolitikas izstrādē šajā jomā. Tai jāietver šādi pasākumi:

·      jāpilnveido zināšanas par valodu un to prasmi kā nozīmīgu faktoru panākumiem vai zaudējumiem uzņēmējdarbības vidē,

·      jārosina un jāfinansē valodu apguves līdzekļu un programmatūru izstrāde uzņēmējdarbības videi,

·      jāveicina un jāfinansē īpašas valodu apguves programmas efektīvai valodu izmantošanai uzņēmējdarbībā, īpaši atbalstot mazāk lietotās valodas.

·      jāatbalsta zinātniski pētījumi, īpašu uzmanību pievēršot to faktoru izpētei, kas nosaka valodu un valodu prasmes ieguldījumu pievienotās vērtības radīšanā.

 

3.      Veidojot politiku, īpaša uzmanība jāpievērš:

·      valsts (nacionālās) valodas prasmei (un ne tikai svešvalodu prasmei) kā izšķirīgam faktoram komunikācijā

·      visām Eiropas valodām (un ne tikai vairāk lietotajām valodām) kā uzņēmējdarbības lokalizācijas instrumentam,

·      ārpus Eiropas lokalizētajos tirgos lietotajām valodām, veicinot arī Eiropas valodu lietošanu šajos tirgos, t.i., adekvātu Eiropas valodu lietošanu citvalstu uzņēmējdarbībā,

·      viesstrādnieku valodas prasmei,

·      valodas un svešvalodu speciālā lietojuma prasmei, to atzīstot par neatņemamu profesionālās izglītības sastāvdaļu,

·      tulkošanai (arī mašīntulkošanai) un terminoloģijas attīstībai kā neatņemamam faktoram veiksmīgā uzņēmējdarbības pielāgošanā gan vietējai videi , gan ārvalstu tirgiem un patērētājiem.

 

4.      EFNIL aicina Eiropas Komisiju izveidot Eiropas mēroga informācijas un dokumentācijas dienestu, kas apkalpotu gan uzņēmējsabiedrības, gan valsts iestādes un atbalstītu veiksmīgas prakses izplatīšanu.

 

5.      EFNIL uzskata, ka valodu lietojums uzņēmējdarbībā ir nozīmīgs ne tikai saistībā ar brīvo tirgu, bet arī saistībā ar patērētāju un nodarbināto tiesībām, šādi veicinot sociālo taisnīgumu - radot vienlīdzīgas iespējas, novēršot mazāk izglītotu pilsoņu sociālo diskrimināciju, nodrošinot efektīvu informācijas izplatīšanu. Tāpēc EFNIL aicina Eiropas Savienību piešķirt plašākas iespējas dalībvalstīm pašām regulēt valodu lietošanu, atbalstot savu oficiālo valodu, lai garantētu sociālo vienlīdzību.

 

6.      EFNIL dalībvalstu politikas veidotājiem piedāvā ekspertu pakalpojumus, lai palīdzētu  rīcībpolitikas izstrādē un monitoringā un lai nodrošinātu valstu un reģionu apstākļu un īpatnību ievērošanu šajā politikas jomā.

Document Actions