Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Lisbon Resolution čeština

čeština

Lisabonská rezoluce o užívání jazyka v podnicích a obchodu v Evropě

 

European Federation of National Institutions for Language (EFNIL)

 

Lisabonská rezoluce o užívání jazyka v podnicích a obchodu v Evropě

 

schválená  Valným shromážděním EFNIL 14. listopadu 2008

 

 

 1. Evropská federace národních institucí pro jazyk (EFNIL) uznává, že jazyková kompetence a komunikační dovednosti jsou pro podniky a obchod v Evropě ve stále rostoucí míře klíčovými faktory.
 2. EFNIL vyzývá k větší spolupráci mezi Evropskou unií a členskými státy při rozvíjení politiky, která je odpovědí na tuto výzvu. Ta by měla zahrnovat následující body:
 • zvyšovat uvědomování si důležitosti jazyků a jazykových dovedností jakožto faktorů vedoucích v podnikovém prostředí k úspěchu či selhání;

 • povzbuzovat a financovat rozvoj nástrojů pro zpracování jazyka a jazykové výuky v podnikovém prostředí;

 • povzbuzovat a financovat rozvoj specifických učebních programů pro efektivní užívání jazyka v obchodu a zvlášť přitom upřednostňovat méně užívané jazyky;

 • podporovat vědecký výzkum, zvláště těch faktorů, které rozhodují o tom, jak jazyky a jazykové dovednosti přispívají k procesu tvorby hodnot.

 1. Kroky a opatření této politiky by měly věnovat náležitou pozornost významu toho, že:
 • dovedností v národních jazycích jsou klíčovými faktory v obchodní komunikaci (ale nejen   dovednosti v cizích jazycích);

 • všechny evropské jazyky jsou nástroji lokalizace (a nejen ty větší);

 • jsou i jazyky cizích trhů vně Evropy a ty je důležité stimulovat a tak i vzájemnost, tj. to, že neevropský obchod by měl věnovat srovnatelnou pozornost i evropským jazykům;

 •  je i jazyková kompetence migrujících pracovníků;

 • jazykové kompetence je i v oborových a pro daný účel specifických (cizích) jazycích jakožto nedílných součástech profesního výcviku a vzdělávání;

 • překlad (lidmi či stroji) a činnosti v terminologii jsou nepostradatelné pomůcky pro lokalizaci a přizpůsobování se cizím trhům a jejich zákazníkům.

 1. EFNIL vyzývá Evropskou komisi k tomu, aby vybudovala celoevropský informační a dokumentační servis pro podniky i veřejnou administrativu a aby zde podporovala tu nejlepší praxi.
 2. EFNIL je toho názoru, že otázka užívání jazyka v obchodu by se neměla posuzovat výlučně z hlediska volného obchodu, ale i perspektivy práv uživatelů a pracovníků, čímž by se poskytl prostor i sociálním ohledům jako jsou rovné příležitosti, nebezpečí sociální diskriminace vůči méně vzdělaným

občanům a efektivnímu šíření informací. EFNIL proto vyzývá Evropskou unii, aby nabízela více příležitostí k regulování ze strany členských zemí ve prospěch svých vlastních jazyků, aby se tak zaručila dostatečná sociální rovnost.

 1. EFNIL nabízí svou expertízu a pomoc tvůrcům politiky při rozvoji a monitorování politiky v této oblasti, aby se tak zajistilo, že národní a oblastní okolnosti a vnímavost se vezmou patřičným způsobem do úvahy.

  

   

 

Document Actions