Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Lisbon Resolution български

български

Лисабонска резолюция за използването на езика в бизнеса и търговията в Европа

 

 

 

Европейска федерация на националните езикови институции (ЕФНЕИ)

 

Лисабонска резолюция за използването на езика в бизнеса и търговията в Европа, одобрена от Общото събрание на ЕФНЕИ на 14 ноември

 

 

 

1.  Европейска федерация на националните езикови институции (ЕФНЕИ) признава, че езиковата компетентост и комуникативните умения все повече се превръщат в ключови фактори за бизнеса и търговията в Европа и света.

 

2. ЕФНЕИ насърчава по-голямото сътрудничество между Европейския съюз и страните-членки за развитието на политиките, които отговарят на това предизвикателство.  Те би трябвало да включват като отправни точки: 

 

·         да повиши разбирането за значението на езиците и езиковите умения като фактори за успех или провал в рамките на бизнес средата;

·         да поощри и финансира разработването на инструменти за езикова обработка и езиково обучение в бизнес средата;

·         да поощри и финансира разработването на специфични обучителни програми за ефективното използване на езиците в бизнеса, като особено благоприятства по-малко използваните езици.

·         да подпомогне научните изследвания, особено на факторите, които определят как езиците и езиковите умения съдействат на процеса за създаване на ценности.

 

  1. Стъпките за реализирането на политиката и мерките би трябвало да отчетат значението на:

 

  • националните езикови умения като ключов фактор в бизнес комуникацията (а не само чуждоезиковите умения);
  • всички европейски езици като инструменти за локализация (а не само по-големите);
  • езиковата компетентост на мигриращите работници;
  • (чуждо)езиковата компетентост в съответната област, както и за практическото решаване на специфични задачи като съставни части на професионалното обучение и образование;
  • преводът (човешки и автоматичен) и терминологичната работа като необходимо помощно средство за предаване на местния колорит и приспособяването към чуждите пазари и техните клиенти.

 

  1. ЕФНЕИ призовава Европейската комисия да създаде общоевропейска служба за информация и документация за компаниите и служителите на държавната администрация и да популяризира най-добрия опит.

 

     5. Становището на ЕФНЕИ е, че въпросът за използването на езика в бизнеса не би  трябвало да се гледа изключително от гледната точка на свободната търговия, а също и от перспективата на правата на клиентите и работниците, като по този начин вземе под внимание събраженията от социален характер като осигуряване на равни възможности за всички, опасността от социална дискриминация на по-малко образованите граждани и ефикасното разпространение на информацията. Следователно ЕНФЕИ призовава Европейския съюз да предложи повече възможности за регулация от страна на страните-членки в полза на техния език (езици), за да гарантира достатъчно социално равноправие.

 

6. ЕНФЕИ предлага своята експертна компетентост, за да подпомогне вземащите решения лица в развитието и мониторинга на политиките в тази област и да обезпечи съответното зачитане на националните и регионалните условия и специфики.

 

 

Document Actions