Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Florence resolution magyar

magyar

A Nemzeti Nyelvi Intézetek Európai Szövetségének (EFNIL) állásfoglalása a felsőoktatásban és a kutatásban alkalmazott nyelvhasználattal kapcsolatban

Európa szerte egyre inkább terjed az angol nyelv használata az akadémiai képzésben és kutatásban. Ez a tendencia a természettudományokban erőteljesebben érvényesül, mint a társadalomtudományban. A “mindent-csak-angolul politika” elfogadása a tudományos publikálációkban és az angol kizárólagos használata a nemzetközi (sőt akár a hazai) konferenciákon is egyre gyakoribb. Ebben a helyzetben kétségtelen tény, hogy a nemzetközi kommunikáció terén tapasztalt fejlődés a nemzeti nyelvek rovására történik.

A társadalomtudományok a humán tárgyakkal hasonló helyzetben vannak. A nem angolul beszélő országok számára úgy tűnhet, hogy a nemzetközi tudományos közösséghez való csatlakozási igény sokkal inkább az angol nyelv használatát feltételezi, mint a nemzeti nyelvekét.

Ennek a hozzáállásnak a terjedése valós nyelvi, kognitív és kulturális kockázatot hordoz magában. Az angol nem egy semleges, minden célnak megfelelő kommunikációs közvetítő nyelv. Fontos nemzeti hagyományok, fogalmak és módszerek vesznek a feledés homályába az angol elsődleges illetve kizárólagos használata miatt. Ráadásul az angolszász országok anyanyelvi beszélői így könnyen dominanciát szerezhetnek a különböző tudományágak fő irányzatai felett is, meghatározva e területek legaktuálisabb témáit és problémáit. Már látható annak a jele, hogy ez a tendencia a különböző országok kutatásra fordított forráselosztását is befolyásolni képes.

  • Az EFNIL nevű szervezet, a Nemzeti Nyelvi Intézetek Európai Szövetségeként mély aggodalommal figyeli a nem angolszász európai országban megfigyelhető tendenciát, az angol nyelv térhódítását az egyetemi képzésekben. Az angol nyelv térhódítása az egyetemi oktatásban és a kutatásban korlátozza az egyes országok nemzeti nyelveinek használati köreit és fejlődését, ezzel pedig veszélyezteti Európa nyelvi sokszínűségét, ami alapvetően szükséges kontinensünk kulturális sokszínűségének és gazdagságának megőrzéséhez.
  • A Nemzeti Nyelvi Intézetek Európai Szövetsége teljes mértékben elismeri az angol nyelvgyakorlati hasznosságát, az angolt mintegy a tudósok közötti kommunikációt segítő közvetítő nyelvként, amikor más közös nyelvet nem beszélnek a résztvevők. Figyelmeztet azonban az angol egyszerűsített változatainak használatában rejlő veszélyekre is, ha a tanítás és publikálás során majdnem kizárólagosan használt nyelvet más nyelvi környezetekre is kiterjesztik, mert ez az angolon kívüli nyelvek leértékelődéséhez vezethet, amelyek a folyamat során egyre kevésbé lesznek alkalmasak a tudományos diskurzusokban való használatra. Természetesen mindez tovább terheli a tanárokat és oktatókat, valamint azokat a diákokat, akiket ez korlátozhat kreativitásuk kibontakozásában.
  • A Nemzeti Nyelvi Intézetek Európai Szövetsége a nemzetközi kommunikáció eszközeként elismeri az angol nyelv használatának előnyeit elsősorban az ún. kemény tudományokban, ahol még az angol egyszerűsített formáinak használata is segítséget jelenthet más nemzetközi jelrendszerek magyarázatában, mint amilyenek például a matematikai kifejezések, táblázatok, kémiai képletek, vagy grafikus ábrák. Mindazonáltal más nyelvek használatát is ösztönözni kell ezeken a területeken annak érdekében, hogy a nem angol nyelvek is kifejlesszék a magasabb szintű tudományos diskurzusok nyelvezetét, és hogy ezeken a nemzeti nyelveken is eljuthassanak a szélesebb társadalmi csoportokhoz a megjelentetett tudományos témájú problémák illetve eredmények.
  • A tudósoknak a saját anyanyelvüket, valamint a kutatásaikhoz, tanulmányaikhoz megfelelő nyelveket kellene használniuk. Nem szükséges az angol teljes elvetése, viszont az angolnak csak másodlagos szereplőnek kellene lennie érveléseik és következtetéseik bemutatásakor.
  • A Nemzeti Nyelvi Intézetek Európai Szövetsége mindezek miatt a nem angolszász európai országok tudományos és politikai döntéshozóihoz fordul, hogy a leghatározottabban ösztönözzék az oktatókat és tanulókat saját anyanyelvük használatára kutatásaikban és tanulmányaik során.
  • Európa kulturális és nyelvi sokszínűségének, értékeinek megőrzése érdekében a Nemzeti Nyelvi Intézetek Európai Szövetsége az angolszász országok professzoraihoz, tanulóihoz, egyetemi adminisztratív személyzetéhez is intézi jelen felhívását, hogy ösztönözze őket is más európai nyelvek tanulmányozására és használatára. Ez segíthet megőrizni Európa nyelvi sokszínűségét és értékeit.(A Nemzeti Nyelvi Intézetek Európai Szövetségének Közgyűlése 2014. szeptember 28-án fogadta el a jelen állásfoglalást az Accademia della Crusca nevű tagintézmény firenzei székhelyén. )

Document Actions