Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Florence resolution dansk

dansk

Den Europæiske Sammenslutning af Nationale Sproginstitutioner (EFNIL)


Firenzeresolutionen vedrørende sprogbrugen i undervisning og forskning på universiteterne godkendt af EFNIL’s generalforsamling på Accademia della Crusca den 28. september 2014


I hele Europa er der i dag en voksende tilbøjelighed til at anvende engelsk som den akademiske undervisnings og forsknings sprog. Denne tendens er stærkere i naturvidenskaberne end i humaniora. Tendensen til at anvende en "kun engelsk-politik" i videnskabelige publikationer og som det eneste kommunikationsmiddel på internationale (og endda nationale) konferencer vokser hurtigt. I sådanne situationer er der ingen tvivl om at fremskridtene i international kommunikation sker på bekostning af alle andre sprog end engelsk.

Situationen er tilsvarende i samfundsvidenskab og humaniora. I ikke-engelsktalende lande kan behovet for at være en del af det internationale videnskabelige samfund synes at kræve brug af det engelske sprog snarere end andre nationale sprog.

Denne voksende holdning udgør en meget reel sproglig, kognitiv og kulturel risiko. Engelsk er ikke et neutralt kommunikationsmiddel til alle formål. Ved den fremherskende eller endda eksklusive brug af engelsk bliver vigtige traditioner, begreber og metoder der er udviklet på andre sprog, ignoreret eller glemt. Desuden kan mainstream indenfor de forskellige discipliner - fastlæggelsen af de temaer og problemer der anses for mest relevante - let blive domineret af talere fra engelsktalende lande. Dette har allerede vist sig at påvirke fordelingen af finansiel støtte til forskning i andre lande.

  • EFNIL, sammenslutningen af de centrale institutioner for de officielle sprog i mange europæiske lande, ser med dyb bekymring på den nuværende tendens imod anvendelsen af engelsk som sprog i den faglige undervisning i ikke-engelsktalende lande. Tendensen til at bruge engelsk i universitetsundervisning og -forskning i stedet for de forskellige landes standardsprog begrænser disse sprogs domæner og deres udvikling og truer derved den sproglige mangfoldighed i Europa der er afgørende for den kulturelle mangfoldighed og rigdom på vores kontinent.
  • EFNIL anerkender fuldt ud den praktiske brug af engelsk som hjælpesprog i kommunikationen mellem forskere og lærde der ikke har noget andet fælles sprog. Det advarer imidlertid mod anvendelsen af reducerede varieteter af engelsk som dominerende eller eksklusivt medium for undervisning og publicering i andre sproglige miljøer fordi det devaluerer de andre sprog og gør dem gradvis mere og mere uegnede i den videnskabelige diskurs, for ikke at tale om at det også lægger ekstra pres på lærere og andre undervisere, lige som på studerende, hvis kreativitet kan blive hæmmet.
  • EFNIL anerkender fordelene ved at bruge engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel, især i de såkaldte "hårde" videnskaber, hvor selv en forenklet form for engelsk kan være nyttigt til at forklare andre internationale tegnsystemer, såsom matematiske udtryk, tabeller, kemiske formler og grafiske design. Men der skal tilskyndes til at andre sprog end engelsk anvendes på disse områder for at gøre det muligt for disse sprog fortsat at udvikle et højt niveau i den videnskabelige diskurs og også at gøre videnskabelige problemstillinger og resultater tilgængelige for offentligheden.
  • Forskere skal bruge deres modersmål og derudover sprog der passer i ind i deres fags sammenhæng. Det er ikke nødvendigt at undgå engelsk helt, men de bør regne brugen af engelsk for en sekundær vej til at vise relevansen af deres argumenter og resultater.
  • EFNIL appellerer derfor på det kraftigste til de akademiske og politiske myndigheder i ikke-engelsktalende lande i Europa om at opmuntre lærere og elever til at bruge deres nationale sprog til forskning og studier.
  • Af hensyn til den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa appellerer EFNIL også til universitetslærere, studerende og forvaltninger på universiteterne i de engelsktalende lande om at drive studier i og anvendelse af andre europæiske sprog. Dette vil bidrage til at bevare den sproglige mangfoldighed i Europa og dets værdier.
 

(vedtaget på EFNIL’s generalforsamling på Accademia della Crusca 28. September 2014)

Document Actions