Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution svenska

svenska

BUDAPESTresolutionen
om lexikala utmaningar I det mångspråkiga Europa

 1. Europeiska samarbetsorganisationen för nationella språkinstitutioner (Efnil) förespråkar att det utvecklas en mångspråkig infrastruktur på europeisk nivå, som en grundläggande förutsättning för ett verkligt mångspråkigt Europa med flerspråkiga medborgare.
 1. Utveckling av en modern lexikografisk infrastruktur av hög kvalitet, bestående av (parallell)korpusar, en-, två- och flerspråkiga ordböcker, lexikala databaser, synonymordböcker, terminologiska databaser, ordnätverk och jämförbara lexikala verktyg, är en nödvändig förutsättning för att Europas medborgare ska kunna lära sig och använda (utländska) språk, för översättning och tolkning samt för flerspråkig behandling av texter med hjälp av tekniska system.
 1. Grundläggande lexikala resurser och samlingar av hög kvalitet bör vara tillgängliga för åtminstone alla officiella EU-språk, däribland tvåspråkiga verktyg och resurser till språkpar som den kommersiella språksektorn inte tillhandhåller i tillräcklig utsträckning.
 1. Eftersom den erforderliga lexikala infrastrukturen har en mångspråkig dimension som sträcker sig över gränserna för de enskilda språkområdena eller länderna, förväntas EU spela en aktiv roll i utvecklingen av infrastruktur för samtliga officiella språk i varje enskilt medlemsland.
 1. Därför uppmanar Europeiska samarbetsorganisationen för nationella språkinstitutioner (Efnil) regeringarna i medlemsländerna, Europakommissionen och andra berörda EU-organ:
  1. att främja utvecklingen av och tillgången på tvåspråkiga ordböcker och liknande digitala verktyg samt internettjänster för alla språkpar av vilka det finns ett tydligt behov i respektive språksamhälle, oberoende av kommersiella argument för produktion och försäljning av sådana produkter
  2. att stimulera innovativa teknologier och metoder som innebär nya sätt att utveckla lexikaliska system, bl.a. de möjligheter som erbjuds genom crowd-sourcing, samt att erbjuda omfattande stöd till relevanta expertnätverk och till samarbets­projekt mellan lexikaliska institutioner i de olika EU-medlemsländerna
  3. att främja partnerskap mellan offentliga organisationer och/eller offentliga och privata organisationer och därigenom skapa nya möjligheter att utveckla en konkurrenskraftig språksektor inom EU med utgångspunkt i de faktiska behoven i de olika språksamhällena i EU
  4. att säkerställa att infrastrukturaspekterna integreras fullt ut i all EU-politik vars syfte är att främja europeisk mång- och flerspråkighet och språkinlärning.
 1. Efnil erbjuder sin sakkunskap för att hjälpa beslutsfattare att utveckla och bedöma de politiska åtgärder som krävs.
Document Actions