Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution suomi

suomi

JULKILAUSUMA
MONIKIELISEN EUROOPAN LEKSIKAALISISTA HAASTEISTA

 1. Euroopan kansallisten kielentutkimuslaitosten yhteistyöverkosto (EFNIL) toteaa, että Euroopan laajuinen monikielinen kieli-infrastruktuuri on tod ellisen monikielisen Euroopan ja kansalaisten monikielisyyden perusehto.

 

 2.   Moderni korkeatasoinen leksikografinen infrastruktuuri, joka koostuu hyödyllisistä (rinnakkais)korpuksista, yksi-, kaksi- ja monikielisistä sanakirjoista ja sanastotietokannoista, asiasanastoista, termitietokannoista, Wordneteistä ja vastaavista sanastotyökaluista ja välineistä, on ehdoton edellytys Euroopan kansalaisten (vieraiden) kielten oppimiselle ja käyttämiselle, kääntämiselle ja tulkkaamiselle sekä tekstien monikieliselle työstämiselle teknisten järjestelmien ja laitteiden avulla.

 

 3. Vähintään kaikista EU:n virallisista kielistä tulisi olla saatavilla leksikaalisia perusaineistoja ja laadukkaita kokoelmia:niiden tulisi sisältää kaksikielisiä työkaluja ja aineistoja sellaisita kielipareista, jotka kaupalliseen toimintaan keskittynyt kieliteknologinen työ on jättänyt vaille tarpeellista huomiota.

 

 4. Koska tarvittavalla leksikaalisella infrastruktuurilla on monikielinen ulottuvuus, joka koskee mitä tahansa yksittäistä kielialuetta tai valtiota, EU:lta edellytetään aktiivista roolia jokaisen jäsenvaltion virallisen kielen (virallisten kielten) infrastruktuurin kehittämisessä.

 

 5. Tästä syystä Euroopan kansallisten kielentutkimuslaitosten yhteistyöverkosto (EFNIL) kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia sekä Euroopan komissiota ja muita Euroopan unionin asianomaisia elimiä
 
(a) tukemaan kaksikielisten sanastojen sek
ä kaikkien kieliparien samanleisten työkalujen ja ver verkkopalyelujen kehittämistä ja niiden saatavuuden parantamista kun niillä on selvä tarve kyseisissä kieliyhteisöissä, riippumatta näiden tuotteiden  tekemisen ja markkinoinnin kaupallisista perusteista;

 
(b) suosimaan innovatiivisia teknologioita ja menetelmiä, jotka hyödyntävät uusia tapoja kehittää leksikaalisia järjestelmiä ja joukkoistamisen suomia mahdollisuuksia, sekä tarjoamaan olennaista tukea asianomaisille asiantuntijaverkostoille ja EU:n jäsenvaltioiden sanakirjoja laativien laitosten yhteistyöhankkeille;

(
c) tukemaan julkisten ja/tai julkisten ja yksityisten organisaatioiden kumppanuutta luoden siten EU:ssa uusia mahdollisuuksia kilpailukykyiselle kieliteknologiselle työlle, joka ottaa huomioon EU:n eri kieliyhteisöjen ajankohtaiset tarpeet; 

(d) takaamaan sen, että infrastruktuuria koskevat näkökohdat ovat mukana kaikissa EU:n toiminnoissa, jotka koskevat Euroopan monikielisyyden ja kielenoppimisen tukemista.

 

 6. EFNIL tarjoaa asiantuntemuksensa poliittisten päättäjien tueksi kehitettäessä ja arvioitaessa tarvittavia toimenpiteitä.

 

 

Document Actions