Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution slovenčina

slovenčina

BUDAPEŠTIANSKE UZNESENIE
O LEXIKÁLNYCH VÝZVACH VO VIACJAZYČNEJ EURÓPE

 

1.    Európska federácia národných jazykových inštitúcií sa zasadzuje za celoeurópsku multilingválnu jazykovú infraštruktúru ako základnú podmienku pre skutočnú viacjazyčnú Európu a plurilngválnych občanov.

2.    Rozvoj modernej vysokokvalitnej lexikografickej infraštruktúry, ktorá by pozostávala zo spoľahlivých (paralelných) korpusov, jedno-, dvoj- a viacjazyčných slovníkov a lexikálnych databáz, tezaurov, terminologických databáz, wordnetov a porovnateľných lexikálnych nástrojov a zariadení, je conditio sine qua non pre učenie a používanie (cudzích) jazykov občanmi Európy, pre preklad a tlmočníctvo a pre viacjazyčné spracúvanie textov prostredníctvom technických systémov a zariadení.

3.    Základné lexikálne zdroje a kvalitné súbory by mali existovať prinajmenšom pre všetky oficiálne jazyky EÚ: tie by mali zahŕňať bilingválne nástroje a zdroje pre dvojice jazykov, na ktoré sa dostatočne nezacielil komerčne orientovaný jazykový priemysel.

4.    Vzhľadom na multilingválnu dimenziu nevyhnutnej lexikálnej infraštruktúry, ktorá presahuje rámec ktorejkoľvek jazykovej oblasti alebo krajiny, sa očakáva, že EÚ sa bude aktívne podieľať na rozvoji infraštruktúry oficiálneho jazyka (oficiálnych jazykov), dostupnej v každom členskom štáte.

5.    Z uvedeného dôvodu Európska federácia národných jazykových inštitúcií vyzýva vlády členských štátov, ako aj Európsku komisiu a iné relevantné inštitúcie EÚ:

(a) podporovať rozvoj a dostupnosť dvojjazyčných slovníkov a  porovnateľných digitálnych nástrojov a online služieb pre dvojice jazykov, ktoré sú dôležité pre príslušné jazykové komunity bez ohľadu na komerčné zdôvodnenia produkcie a marketingu takýchto produktov;

(b) stimulovať inovatívne technológie a metódy, ktoré využívajú nové spôsoby prezentácie lexikálnych nástrojov, vrátane možností získaných crowd-sourcingom, a ponúknuť zásadnú podporu relevantným expertným sieťam a spoločným projektom lexikálnych inštitúcií rozličných členských štátov v EÚ;

(c) podporovať partnerstvo medzi verejnými a/alebo verejnými a súkromnými organizáciami, a tak vytvárať nové príležitosti pre rozvoj konkurencieschopného jazykového priemyslu v EÚ, zohľadňujúceho aktuálne potreby rôznych jazykových komunít v EÚ;

(d) zaistiť, že infraštruktúrne aspekty sa plne integrujú do všetkých postupov EÚ týkajúcich sa podpory európskeho multilingvizmu a plurilingvizmu, ako aj výučby jazykov v Európe.

6.     EFNIL ponúka svoju odbornú pomoc politickým činiteľom v rozvoji a monitorovaní postupov, ktorým je táto výzva adresovaná.

Document Actions