Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution norsk Bokmål

Bokmål

BUDAPEST-RESOLUSJONEN

OM DE LEKSIKALSKE UTFORDRINGENE I DET MANGESPRÅKLIGE EUROPA

 

1.    Det europeiske forbundet for nasjonale språkinstitusjoner (EFNIL) etterlyser en mangespråklig språkinfrastruktur for hele Europa som en grunnleggende forutsetning for et virkelig mangespråklig  Europa og flerspråklige innbyggere.

 

2.    Utvikling av en moderne leksikografisk infrastruktur av høy kvalitet bestående av gode (parallelle) korpus, en-, to- og mangespråklige ordbøker og leksikalske databaser, tesauruser, terminologidatabaser, ordnett og sammenlignbare leksikalske verktøy og instrumenter er en conditio sine qua non for læring og bruk av (fremmed)språk hos europeiske innbyggere, for oversettelse og tolking og for tekniske systemers og produkters mangespråklige analyse av tekster.

 

3.    Grunnleggende leksikalske ressurser og samlinger av høy kvalitet bør i det minste finnes for alle de offisielle språkene i EU. De bør inkludere tospråklige verktøy og ressurser for språkpar som den kommersielt orienterte språkbransjen ikke sørger for.

 

4.    Med utgangspunkt i at den nødvendige leksikalske infrastrukturen har en mangespråklig dimensjon som strekker seg lenger enn omfanget av en enkelt språkregion eller ett enkelt land, forventes det at EU spiller en aktiv rolle i utviklingen av infrastrukturen for det offisielle språket / de offisielle språkene i hver medlemsstat.

 

5.    EFNIL ber derfor både myndighetene i medlemsstatene og Europakommisjonen og andre relevante EU-organer om

   (a) å fremme utvikling og tilgjengeliggjøring av tospråklige ordbøker og sammenlignbare digitale verktøy og internettbaserte tjenester for alle språkpar det er et klart behov for i de respektive språksamfunnene, uavhengig av kommersielle argumenter for produksjon og markedsføring av slike produkter

    (b) å stimulere nyskapende teknologi og metoder som utnytter nye måter å lage leksikalske produkter på, blant annet mulighetene crowd-sourcing gir, og å tilby solid støtte til relevante ekspertnettverk og samarbeidsprosjekter hos de leksikalske instituttene i de ulike medlemsstatene i EU

(c) å fremme partnerskap mellom offentlige og/eller offentlige og private organisasjoner og slik skape nye muligheter for utvikling av en konkurransedyktig språkbransje i EU som registrerer de faktiske behovene til de ulike språksamfunnene i EU

(d) å sikre at infrastrukturelle aspekter integreres fullstendig i all EU-politikk for å fremme europeisk mangespråklighet, flerspråklighet og språklæring

 

6.     EFNIL tilbyr sin ekspertise til dem som skal utforme og følge opp politikk som tar fatt på denne utfordringen.

Document Actions