Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution Nederlands

Nederlands

RESOLUTIE VAN BUDAPEST

OVER DE LEXICALE UITDAGINGEN IN EEN MEERTALIG EUROPA

 

1.  De Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen pleit voor een breed-Europese meertalige taalinsfrastuctuur als een van de basisvoorwaarden voor een werkelijk meertalig Europa en voor meertalige burgers.

2. De ontwikkeling van een moderne lexicografische infrastructuur van hoge kwaliteit, bestaande uit goede (parallelle) corpora, eentalige, twee- en meertalige woordenboeken en lexicale databanken, thesauri, terminologische databanken, wordnetvoorzieningen en vergelijkbare lexicale tools en hulpmiddelen, is een conditio sine qua non voor het leren en gebruiken van (vreemde) talen door Europese burgers, voor vertaling en vertolking en voor meertalige tekst- en dataverwerking door technische voorzieningen en systemen.

3. Voor ten minste alle officiële talen van de Europese Unie moeten lexicale bronnen en collecties van goede kwaliteit beschikbaar zijn, ook voor taalparen die niet voldoende door de commerciële taalindustrie worden ondersteund.

4.            Gegeven het meertalige karakter van de benodigde lexicale infrastructuur, die de verantwoordelijkheid van één land of taalgebied te boven gaat, wordt van de EU verwacht dat ze een actieve rol speelt in de ontwikkeling van een infrastructuur voor de officiële taal of talen binnen iedere Lid-Staat.

5.            Daarom doet de Europese Federatie van Taalinstellingen een beroep op de regeringen van de Lid-Staten, evenals op de Europese Commissie en andere relevante instellingen van de EU om:

(a)   de ontwikkeling en beschikbaarheid van tweetalige woordenboeken, van vergelijkbare digitale tools en van online diensten te bevorderen voor alle taalparen waaraan een duidelijke behoefte bestaat in de betreffende taalgebieden, ook als die uit commerciële overwegingen onvoldoende aantrekkelijk zijn;

(b)   Innovatieve technologieën en methodes bevorderen, die gebruik maken van nieuwe mogelijkheden voor het opzetten van lexicale voorzieningen, o.a. de mogelijkheden van werken met crowd sourcing, en substantiële ondersteuning bieden aan relevante expertisenetwerken en samenwerkingsprojecten tussen de lexicografische instellingen van de verschillende Lid-Staten van de Europese Unie;

(c)   Samenwerking en partnerships te bevorderen tussen publieke organisaties of tussen publieke en privaatrechtelijke organisaties om aldus nieuwe mogelijkheden voor een competitieve taalindustrie binnen de EU te bevorderen, gebruik makend van de feitelijke behoeften van de verschillende taalgemeenschappen in de Europese Unie.

(d)   Te verzekeren dat de infrastructurele elementen volledige geïntegreerd worden in het beleid van de EU betreffende de promotie van meertaligheid en het leren van talen binnen de EU.

6.             EFNIL biedt haar expertise aan om beleidsmakers te ondersteunen met het ontwikkelen en volgen van beleid gericht op deze uitdagingen.

Document Actions