Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution latviešu

latviešu

BUDAPEŠTAS REZOLŪCIJA

PAR LEKSIKAS RESURSU UN TEHNOLOĢIJU IZAICINĀJUMIEM

DAUDZVALODU EIROPĀ

 

1. Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācija (EFNIL) aicina izveidot Eiropas mēroga daudzvalodu infrastruktūru kā pamata nosacījumu patiesi daudzvalodīgai Eiropai un daudzvalodīgiem pilsoņiem.

 

2.  Modernas, kvalitatīvas leksikogrāfijas infrastruktūras izveide, kas sastāv no apjomīgiem (paralēliem) tekstu korpusiem, vienas valodas, divvalodu un daudzvalodu vārdu krājumiem un leksikas datubāzēm, tezauriem, terminoloģijas datubāzēm, WordNet leksiskajām datubāzēm un sastatāmiem leksikas rīkiem un instrumentiem, ir conditio sine qua non (obligāts nosacījums) Eiropas pilsoņu svešvalodu apguvei un izmantošanai, rakstiskajai un mutiskajai tulkošanai, tekstu apstrādei daudzās valodās, izmantojot valodu tehnoloģijas.

 

3.    Katrā ES oficiālajā valodā ir nepieciešami konkrēti leksikas pamatresursi un kvalitatīvi leksikas kopumi: to vidū jābūt arī to valodu pāru divvalodu rīkiem un resursiem, kam komerciāli orientētajā valodas industrijā ir nepietiekams izmantojums.

 

4. Ņemot vērā nepieciešamās leksikas resursu un tehnoloģiju infrastruktūras daudzvalodu dimensiju, kas pārsniedz kādas valodas lietojuma teritorijas vai valsts robežas, ES ir jāuzņemas aktīva loma oficiālās valodas infrastruktūras izstrādē katrā dalībvalstī.

 

5.   Šī iemesla dēļ Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācija vēršas pie dalībvalstu valdībām, kā arī pie Eiropas Komisijas un citām ES iestādēm un aicina:

 

a)    veicināt divvalodu vārdnīcu un sastatāmo valodas digitālo rīku un tiešsaistes pakalpojumu pieejamību un izveidi visiem valodu pāriem, pēc kuriem ir acīmredzama nepieciešamība attiecīgajās valodas kopienās, neatkarīgi no šādu produktu izstrādes un tirgus komerciālajiem aspektiem;

 

b)    attīstīt inovatīvās tehnoloģijas un metodes, kuru pamatā ir jauni leksisko rīku lietojuma veidi, t. sk. izmantojot iespējas, ko piedāvā sabiedrība, un atbalstīt leksikoloģijas institūtu izveidotos ekspertu tīklus un sadarbības projektus dažādās ES dalībvalstīs;

 

c)    veicināt sadarbību starp sabiedriskajām un/vai sabiedriskajām un privātajām organizācijām, tādējādi sekmējot konkurētspējīga valodas sektora attīstību ES, kur būtu ņemtas vērā dažādo ES lingvistisko kopienu patiesās vajadzības;

 

d)    nodrošināt, ka infrastrukturālie aspekti tiek pilnībā iekļauti ES politikā, tā veicinot Eiropas daudzvalodību un valodu apguves procesus.

 

6.    EFNIL piedāvā savas īpašās zināšanas, lai palīdzētu politikas veidotājiem šādas politikas veidošanas un uzraudzības procesā.

 

Document Actions