Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution eesti keel

eesti keel

BUDAPESTI RESOLUTSIOON
MITMEKEELSE EUROOPA LEKSIKAALSETE PROBLEEMIDE KOHTA

 

1. Euroopa Rahvuslike Keeleinstitutsioonide Föderatsioon (EFNIL) kutsub üles looma üleeuroopalist mitmekeelset keeletaristut kui põhitingimust tõeliselt mitmekeelse Euroopa ja mitmekeelsete kodanike jaoks.

                            

2.  Vältimatult vajaliku eeltingimusena (võõr-)keelte õppimiseks ja kasutamiseks Euroopa kodanike seas, kirjalikuks ja suuliseks tõlkeks ning tekstide mitmekeelseks töötlemiseks tehniliste süsteemide ja seadmete abil tuleb välja töötada tänapäevane kvaliteetne leksikograafiline taristu, mis koosneb kasulikest (paralleel-)korpustest, ühe-, kahe- ja mitmekeelsetest leksikonidest ja leksikaalsetest andmebaasidest, tesaurustest, terminibaasidest, Wordneti tüüpi andmebaasidest ning samalaadsetest keeletööriistadest.

 

3.  Leksikaalsed põhiressursid ja kvaliteetsed kogud peaksid olemas olema vähemalt kõikide ELi ametlike keelte kohta. Need peaksid sisaldama kahekeelseid tööriistu ja ressursse selliste keelepaaride kohta, mille kasumlikkusele keskendunud keeletööstus on vajaliku tähelepanuta jätnud.

 

4.  Vajamineva leksikaalse taristu mitmekeelsuse tõttu, mis väljub ühe piirkonna või riigi keelepiiridest, oodatakse, et EL osaleks aktiivselt iga liikmesriigi ametliku keele (ametlike keelte) taristu väljatöötamisel.

 

5. Seetõttu kutsub Euroopa Rahvuslike Keeleinstitutsioonide Föderatsioon (EFNIL) liikmesriikide valitsusi ning Euroopa Komisjoni ja teisi asjaomaseid ELi asutusi üles:

   a) edendama kahekeelsete sõnastike ning samalaadsete digitaalsete tööriistade ja veebiteenuste väljatöötamist ja kättesaadavaks tegemist kõigi keelepaaride jaoks, mille puhul keelekogukondades on niisuguste tööriistade järele tekkinud ilmne vajadus, olenemata selliste toodete tootmise ja turustamise kasumlikkusest;

  b) soodustama uuenduslikke tehnilisi lahendusi ja meetodeid, mis kasutavad ära kavandatavate leksikaalsete vahendite uusi võimalusi, kaasa arvatud ühistöö pakutavaid võimalusi, ning pakkuma olulist tuge asjaomastele asjatundjate võrgustikele ja ELi liikmesriikide keeleinstituutide koostööprojektidele;

c) edendama partnerlust riiklike organisatsioonide ja/või riiklike ja eraorganisatsioonide vahel, luues seeläbi uusi võimalusi ELi erinevate keelekogukondade tegelikke vajadusi arvestava konkurentsivõimelise keeletööstuse väljaarendamiseks;

d) tagama, et taristuga seotud aspektid lõimitakse täielikult kõikide ELi strateegiatega, mis on suunatud Euroopa mitme- ja paljukeelsuse ning keeleõppe edendamisele.

 

6.     EFNIL püüab olla oma oskusteabega poliitikakujundajatele abiks kõnealuseid probleeme käsitlevate põhimõtete väljatöötamisel ja jälgimisel.

 

 

 

Document Actions