Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution dansk

dansk

BUDAPESTresolutionen
om de leksikalske UDFORDRINGER I det mangesprogede Europa

 

 1. Den Europæiske Sammenslutning af Nationale Sproginstitutioner (EFNIL) opfordrer til at der udvikles en mangesproget sproglig infrastruktur på europæisk niveau som en grundlæggende forudsætning for et ægte mangesproget Europa med flersprogede borgere.

 

 1. Udviklingen af en moderne leksikografisk infrastruktur af høj kvalitet, bestående af gode (parallel)korpusser, en-, to- og flersprogede ordbøger og leksikalske databaser, synonymordbøger, terminologiske databaser, ordnetværker og sammenlignelige leksikalske redskaber og instrumenter, er en conditio sine qua non for europæiske borgeres tilegnelse og brug af (udenlandske) sprog, for oversættelse og tolkning og for mangesproget behandling af tekster ved hjælp af tekniske systemer.

 

 1. Der bør findes grundlæggende leksikalske resurser og samlinger af god kvalitet for i det mindste alle de officielle EU-sprog, herunder tosprogede værktøjer og resurser til sprogpar som den kommercielt orienterede sprogindustri ikke tilgodeser i tilstrækkelig grad.

 

 1. I betragtning af at den nødvendige leksikalske infrastruktur har en mangesproget dimension der går ud over rammerne for de enkelte sprogområder eller lande, forventes det at EU skal spille en aktiv rolle i udviklingen af infrastrukturer for det eller de officielle sprog der findes i hver enkelt medlemsstat.

 

 1. Derfor opfordrer Den Europæiske Sammenslutning af Nationale Sproginstitutioner både regeringerne i medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og andre relevante organer i EU til

 

  1. at fremme udviklingen og tilgængeligheden af tosprogede ordbøger og lignende digitale værktøjer og onlinetjenester for alle sprogpar som der er et klart behov for i deres respektive sprogsamfund, uafhængigt af kommercielle argumenter for produktion og afsætning af sådanne produkter
  2. at stimulere innovative teknologier og metoder som drager fordel af nye måder til udvikle leksikalske systemer, herunder de muligheder som tilbydes af crowd-sourcing, og at yde betydelig støtte til relevante ekspertnetværk og samarbejds­projekter mellem leksikalske institutter i de forskellige medlemslande i EU
  3. at fremme partnerskaber mellem offentlige organisationer og/eller offentlige og private organisationer og derved skabe nye muligheder for udvikling af en konkurrencedygtig sprogindustri i EU med udgangspunkt i de faktiske behov i de forskellige sprogsamfund i EU
  4. at sikre at de infrastrukturelle aspekter integreres fuldt ud i alle EU-politikker der tager sigte på at fremme europæisk mange- og flersprogethed og sprogtilegnelse

 

 1. EFNIL tilbyder at stille sin ekspertise til rådighed for politiske beslutningstagere i udviklingen og overvågningen af politikker der tager denne udfordring op.
Document Actions