Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution български

български

БУДАПЕЩЕНСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЛЕКСИКОГРАФИЯТА В МНОГОЕЗИЧНА ЕВРОПА

 

1. Европейската федерация на националните институции за език призовава към създаване на общоевропейска многоезикова инфраструктура като основна предпоставка за Европа, в която  гражданите наистина общуват на много езици.

 

2. Разработването на модерна висококачествена лексикографска инфраструктура, състояща се от надеждни (паралелни) корпуси, едноезикови, двуезикови и многоезикови речници и лексикални ресурси, тезауруси, терминологични бази от данни, лексикално-семантични мрежи и съотносими езикови инструменти е conditio sine qua non за изучаването и използването на (чужди) езици от европейските граждани, за писмения и устния превод, както и за развитието на езиковите технологии в служба на компютърните системи и устройства, опериращи с  естествен език.

 

3. Необходими са базови лексикални ресурси и качествени езикови корпуси за всички официални езици на ЕС; те трябва да включват двуезикови корпуси и програми за обработка за двойките езици, които не са достатъчно обезпечени в сравнение с езиците, които са обект на  търговски ориентираната езикова индустрия.


4. Очаква се ЕС да играе активна роля в развитието на инфраструктурата, която обединява официалните езици на страните членки, като се има предвид, че многоезичността надхвърля по обхват която и да било отделна езикова зона или държава. 


5. На това основание Европейската федерация на националните институции за език настоява правителствата на страните членки, както и Евпропейската комисия и други структури на ЕС, имащи отношение към езиковите въпроси:

    а) да съдействат за развитието и достъпността на двуезикови речници, съотносими програмни продукти и онлайн услуги за всички двойки      езици, за които е налице такава нужда в съответните езикови общности, независимо от търговските аргументи относно разработването и маркетинга на подобни продукти;

  б) да стимулират иновационни технологии и методи, които използват новите начини за събиране и изграждане на езикови ресурс и да подкрепят съответните мрежи от експерти и общите проекти между езиковите институции на различните държави членки на ЕС;

 
в) да насърчават партньорството между обществени и/или обществени и частни организации, като по този начин създават нови възможности за развитие на конкурентна езикова индустрия в ЕС, която да се съобразява с нуждите на различните езикови общности в него;

   г) да се погрижат инфраструктурните аспекти да бъдат включени във всички политики на ЕС, свързани с насърчаването на европейското многоезичие и изучаването на езици.

 

6. ЕФНИЕ предлага експертната си помощ на компетентните лица и институции за развитие и мониториране на политиките по отношение на това предизвикателство.

 

Document Actions