Personal tools
You are here: Home Conferences Stockholm 2003 Speeches Fretland - Norsk

Fretland - Norsk

 

Jan Olav Fretland – Norsk språkråd

Den mest kjende forlagsmannen i Noreg, Henrik Groth, skal ein gong ha sagt at Noreg har

vore utsett for to store landeplager: Svartedauden og landsmålet (nynorsken). Eit slikt sitat,

om enn ironisk, understrekar alvoret i målstriden i Noreg, og gjev noko av forklaringa på

behovet for å diskutera statleg regulering av forholdet mellom målformene.

I dette foredraget skal eg gje ei svært kort framstilling av status og utbreiing for bokmål og

nynorsk, og gjennom konkrete eksempel frå eitt regulert område, vurdera verdien av

samanhengjande statlege reguleringstiltak i snart 120 år. Forholdet mellom bokmål og

nynorsk kan på mange måtar seiast å ha parallellar til forholdet mellom engelsk og andre

europeiske nasjonalspråk. Det er derfor mitt håp at vurderingane frå norsk språksituasjon kan

vera eit bidrag til hovudtemaet for dagen. Eg vil alt her varsla mitt prinsipielle standpunkt,

som er at det underlegne språket, nynorsk, ville ha hatt ein heilt annan og mykje meir

underlegen posisjon i samfunnet utan reguleringstiltak.

Det spesielle med den norske språksituasjonen er at me har to nokså like variantar av det

norske skriftspråket. Dette er vanskeleg å forstå for mange utlendingar, sidan både bokmål og

nynorsk er forståeleg for så å seia alle nordmenn. Me må då minna om det fundamentalt ulike

utgangspunktet for dei to språka: Bokmålet er det tradisjonelle statusspråket, med

utgangspunkt i dansk etter ein 400 års union mellom Danmark og Noreg. Bokmålet er

skriftspråket for makteliten, oppbygd omkring språket i embets- og borgarstanden i

hovudstaden Oslo. Nynorsk vart til som eit opprør mot dette språket og den kulturen det

representerte. Språkgeniet Ivar Aasen ville gje bondens språk meir status, og laga eit

skriftspråk på grunnlag av dei norske dialektane. Ei fersk norsk makt- og demokratiutgreiing

(NOU 2003:19, kap. 10) framstiller utgangspunktet for norsk målstrid slik:

Norskdomsbevegelsen (med nynorskrørsla, min kommentar)

og norsk nasjonalisme

urbaniseringa (34 % av skuleelvane hadde nynorsk i 1943, 15 % i 2003). Bortsett frå i sentrale

delar på Vestlandet er bokmål einerådande i næringslivet og i alle dei største avisene.

Underholdningsindustrien brukar og i hovudsak berre bokmål. På mange språkdomene med

høg status i samfunnet er bokmål altså svært dominerande. Men så har det vore gjennomført

offentlege reguleringar på ei rad område, fordi det har vore politisk semje om at begge

målformene er viktige som del av norsk språkkultur:

- Det grunnleggjande vedtaket er frå 1885, då det radikale partiet, etter at dei

konservative hadde blitt kasta ved valet, slo fast at den unge nynorsken (då kalla

landsmålet) skulle likestillast med det norskdanske skriftspråket. Dette vedtaket har

vore grunnlaget for at nordmenn har kunna velja målform på dei mest grunnleggjande

domena i samfunnet: skuleverket, i kyrkja, i lokalforvaltninga, i lokale aviser osv.

- I 1892 vart det bestemt at kvart skulestyre kunne bestemma målform i skulen. Det

førte til at over halvparten av skulekrinsane gjekk over til nynorsk på 40 år

- Frå 1912 skulle det vera skriftleg eksamen i begge målformer på gymnaset (som

tilsvarer dagens vidaregåande skule), og frå 1935 i realskulen, dagens ungdomsskule, i

dag for elevar 13-16 år. Dette er det mest omstridde temaet i norsk språkleg

likestillingspolitikk i dag.

- Frå 1930 kom det ei lov om målbruk i offentleg forvaltning, som mellom anna sikra

nynorsk obligatorisk plass i statleg saksbehandling og anna korrespondanse. Ei ny og

revidert lov om dette kom i 1984.

- I Norsk rikskringkasting, den statlege norske kringkastaren, er det eigne reglar om at

kvar målform må ha minst 25 %. Dei arbeider hardt for å oppfylla dette, har i dag

mellom 15 % og 20 % nynorsk samla sett. Dei andre etermedia har ikkje slik direkte

regulering og har svært mykje dårlegare nynorskdekning.

Det er ulike tal på kor mange som brukar nynorsk og bokmål i samfunnet i dag, men eit par

undersøkingar tyder på 13-14 % (5-600 000 menneske) nynorsk og 86-87 % bokmål.

I Stortinget har det så langt vore stort fleirtal for å halda oppe og framleis lovregulera

likestillinga mellom bokmål og nynorsk. Norsk språkråd har eit særleg ansvar for å føra tilsyn

med forholdet mellom målformene og oppfyllinga av offentlege reguleringar. Berre det

liberalistiske Framstegspartiet og delar av det konservative Høgre stiller spørsmål ved dette.

På eitt område er det som nemnt fleire som uttrykkjer tvil: Spørsmålet om det skal vera

skriftleg eksamen i begge målformer på ungdomsskule og vidaregåande skule.

Ein kan seia at Norsk språkråd arbeider med mange parallelle problemstillingar på to

språknivå:

- Styrking av norsk språkdomene, både bokmål og nynorsk, i konkurranse med

angloamerikansk språkkultur

- Styrking av nynorskens språkdomene i konkurranse med ein dominerande

bokmålskultur

Me skal no ta for oss eitt område, språkbruk i offentleg verksemd, og sjå korleis reguleringa

blir følgd opp i praksis.

Det finst altså eit lovverk for nynorsk i offentleg verksemd, sist frå 1984. Her finst det klare

reglar, t.d. om at av det skriftlege stoffet, også på internett, skal minst 25 % vera på kvar av

målformene. Norsk språkråd fungerer som tilsynsorgan, og skal gje råd og rettleiing om

korleis offentlege etatar kan oppfylla mållova. Etatane skal og levera årlege rapportar innan

31. januar om språkfordelinga. I byråkratiet er det stor motstand mot slikt tilsyn, og ein ser i

somme tilfelle direkte sivil ulydnad.

I 1994 vart det tilsett ein eigen konsulent for å følgja opp mållova i statsadministrasjonen. I

løpet av sju år såg vi ei stor forbetring av likestillingssituasjonen. Vi fekk ei mangedobling av

talet på institusjonar som oppfylte kravet om 25 % nynorsk, sjølv om det framleis manglar

mykje på at mållova blir følgd. Ein rapport frå tilsynstenesta uttrykkjer situasjonen slik:

Ei grunnleggjande røynsle er at (1) tilsyns- og rettleiingsarbeidet nyttar, (2) at det er

efnil speeches.jpg

Tabellarisk oversikt over perioden 1997-2000:

År

1-10 sider

Over 10 sider

Respondentar

Tal organ

1997

28

17

113

197

1998

31

15

104

222

1999

41

23

136

217

2000

39

25

144

223

 

Når det galdt tiltak, peikte Språkrådet på dei fire vilkåra som er nemnde ovanfor. I tillegg

peikte Språkrådet på to andre vilkår:

(5) Kulturdepartementet må syte for at departementa oppfyller krava, og (6) mållovsarbeidet

må få høgre status i staten.

Notatet konkluderte med følgjande framlegg:

Vi gjer framlegg om at Kulturdepartementet saman med Språkrådet set i gang eit treårig

mållovsprosjekt med det siktemål at dei fleste sentrale statsorgan ved slutten av prosjektet

skal oppfylle krava i mållova.

Enkelte tilsette er noko motlause:

”Mållovsarbeidet må prioriterast høgare dersom det skal ha meining i det heile. Etter snart

10 år med mållovsarbeid i Språkrådet er det mindre enn 13 % av statsorgana som oppfyller

krava i mållova i papirtilfanget.

Nokre sitat frå brevvekslingar med Språkrådet understrekar likesæla når det gjeld å følgja

lovverket. Legg merke til den lett moralistiske undertonen i fleire samanhengar:

(Saksbehandlar i notat til styret for Språkrådet 2003.)

”Om du urettmessig har fått ei rekning på over 100 000 kroner, er spørsmålet om

Forbrukarrådet kan hjelpe deg viktigare enn målføret hjelpa vert gitt på.” (Forbrukarrådet

hausten 2003)

”Av ovannemnde grunnar ser vi det ikkje formålstenleg å fylle ut skjema for bruk av nynorsk i

2002.” (Fast årleg formulering i svarbrev frå Trygderetten)

”Arkitekthøgskolen i Oslo har få administrativt tilsette, og eit stort arbeidspress, og har difor

ikkje klart å prioritera dette arbeidet.”

Det mest dramatiske utslaget av handlingsvegring såg vi sist sommar frå Universitetet i Oslo,

landets største, med studentar frå heile landet, og med ei rad studium som berre blir tilbydd

der i Noreg. Dei søkte Utdanningsdepartementet om å få unntak frå mållova, fordi dei ikkje

såg det som realistisk å oppfylla krava til nynorskprosent. Departementet avviste saka, og

konkluderte naturleg nok med at UiO er ein nasjonal institusjon, uavhengig om det er plassert

i eit distrikt som brukar mest bokmål.

Det vesle eksemplet frå statsetatane viser at arbeidet nyttar, og at ein kan få gode resultat med

forholdsvis små ressursar. Både i staten og i NRK tilsvarer nynorskprosenten trass alt

prosenten av nynorskbrukarar i Noreg. Dersom me samanliknar med område der det ikkje

finst regulering, er forskjellen dramatisk: Nasjonale frivillige organisasjonar, næringsliv,

private mediebedrifter, dei store avisene, reklamespråket osv. Men me ser og at det er få

organ som greier å oppfylla minstekrava om likestilling. Eg nemner derfor kort eit par trekk

ved etatar som lykkast i dette arbeidet:

- Dersom det finst leiarar eller informasjonsansvarlege som er engasjerte for nynorsk,

vil det ofte gje god utteljing

- Dersom oppfylling av krava i mållova blir gjort til eit forpliktande ansvar på leiarnivå,

vil det bli danna rutinar og arbeidsmåtar som sikrar at måla blir oppfylte. Universitetet

i Bergen er eit godt eksempel på det siste. Her har det vore laga eit handlingsprogram

med konkrete arbeidsmål, med støtte frå leiinga. Det førte til at universitetet har hatt

30 – 50 % nynorsk i perioden 1997-2000, altså godt over kravet på minst 25 %.

Meldingar frå saksbehandlarane våre og annan dokumentasjon trekkjer fram ein del klare

føresetnader for å få framgang i slikt arbeid. Det viktigaste stikkordet er motivasjon, der fleire

tilnærmingsmåtar er viktige:

1 Tilbod om konsulenthjelp og støtte. Mange kjenner seg ikkje trygge nok i den

målforma dei ikkje brukar til dagleg, og ønskjer kompetent hjelp. Ei statleg

språkkonsulentteneste blir foreslått av statsråden i Kulturdepartementet i budsjettet for 2004

(1,5 millionar Nkr årleg). Truleg vil og ny datateknologi med nye, avanserte

språkversjoneringsprogram bli eitt av dei viktigaste hjelpeverktøya.

2 Arbeid for forståing av den norske språksituasjonen og for å forstå at

nynorsktilhengjarar ikkje er ein merkeleg, lett fanatisk rase som vil plaga fleirtalet som

brukar bokmål

3 Profesjonelle byråkrati, som lagar handlingsplanar og blir stilt til ansvar viss måla i

planane ikkje blir oppfylte.

4 I tillegg må det sjølvsagt stillast nok ressusar til rådvelde for å kunna føra nødvendig

tilsyn

Ein intens diskusjon går i dag mellom dei som meiner at motivasjon og støtte er nok, og

dei som i tillegg ønskjer innført sanksjonar mot etatar som bryt likestillingsprinsippet

grovt. Noverande statsråd ønskjer ikkje eit ris bak spegelen, men meiner stimulering er

vegen å gå. I Språkrådet meiner me at i grove tilfelle av lovbrot bør det vera høve til å gå

inn med sanksjonar. Aktuelle verkemiddel kan vera refs til leiarar, budsjettreduksjonar

osv.

Med dette vesle glimtet frå ein konkret språkreguleringskvardag avsluttar eg innlegget.

Overfører me dette til dagens overordna tema, er min påstand at for å styrkja språkdomene

som er truga i mange europeiske nasjonalspråk, er det ikkje nok med motivasjon og

stimulering. Det er nødvendig i tillegg å drøfta handlingsplanar for og offentleg støtte til

styrking av nasjonalspråket. På nokre område er det nødvendig også med direkte

regulering av forholdet til angloamerikansk språkpåverknad.

Kva form slik støtte og regulering bør ha, og ikkje minst korleis ein ikkje bør driva

regulering, overlet eg til debatten seinare i dag å ta opp.

 

 

 

arbeidskrevjande, og (3) at vi manglar avgjerande verkemiddel i arbeidet.

Kulturdepartementet har overført omfattande oppgåver i samband med mållova til Norsk

språkråd, men departementet har ikkje gjeve Språkrådet dei verkemidla som trengst, og (4)

Kulturdepartementet sjølv har vore svært lite synleg i mållovsarbeidet etter at St.meld. nr. 13

 

 (1997–98) vart lagd fram.”

 

 

Nynorsk er altså opprøraren frå det rurale Noreg, i konstant fare mellom anna på grunn av

 

sprang ut av en kamp mot dansk kulturhegemoni og svensk politisk dominans. Den urbane

overklassekulturen ble oppfattet som mindre nasjonal. Målrørsla definerte seg inn i et

nasjonalt og folkelig prosjekt. Samtidig har den vært ikke-hegemonisk og opposisjonell.

Norskdom og nynorsk ble paradoksalt nok en motkulturell bevegelse i Norge. Den var også

regionalt basert, med front mot hovedstaden. Dette perspektivet tegner en kontrast til

situasjonen i mange andre europeiske land, som Sverige eller Frankrike, der hovedstaden

utgjorde kjernen i det nasjonale prosjektet, båret fram av en urban overklasse.

 

Positive og negative verknader av lovgjeving og anna offentleg regulering

som verktøy i forholdet mellom dei to norske målformene bokmål og

nynorsk

 

Document Actions